Parashat Vayeshev

When

December 9, 2023    
All Day

Torah: Genesis 37:1 – 40:23

Maftir: Numbers 7:18 – 7:29 | Shabbat Chanukah – Day 2

Haftarah: Zechariah 2:14-4:7 | Shabbat Chanukah – Day 2

https://hebcal.com/s/vayeshev