Parashat Shoftim

When

August 19, 2023    
All Day

Torah: Deuteronomy 16:18 – 21:9

Haftarah: Isaiah 51:12 – 52:12

https://hebcal.com/s/shoftim