Parashat Ki Tisa

When

March 11, 2023    
All Day

Torah: Exodus 30:11 – 34:35

Maftir: Numbers 19:1 – 19:22 | Shabbat Parah

Haftarah: Ezekiel 36:16 – 36:38 | Shabbat Parah

https://hebcal.com/s/kitisa