Parashat Devarim

When

July 22, 2023    
All Day

Torah: Deuteronomy 1:1 – 3:22

Haftarah: Isaiah 1:1 – 1:27

https://hebcal.com/s/devarim